KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pest megye
 

1056 Budapest, V. ker.

Váci utca 62-64.

06-1-235-1700

1052 Budapest, V. ker.

Városház utca 7.

06-1-485-6800

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Jogi információk

(Törvények, rendeletek)

______________________________________________________________________

 

 

Közigazgatási Hivatal működését érintő jogszabályok
  Építésügyi Főosztály
  Főépítészi Iroda
  Hatósági Főosztály
  Szervezési Főosztály
  Szociális és Gyámhivatal
  Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

 

______________________________________________________________________

 

 

Közigazgatási Hivatal működését érintő jogszabályok

 

297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közigazgatási hivatalokról

2004. évi CXL. törvény

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1992. évi XXIII. törvény

a köztisztviselők jogállásáról

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

 

______________________________________________________________________

 

Építésügyi Főosztály

 

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.)

az épített környezet alakításáról és védelméről

2004. évi CXL. tv.(Ket.)

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi CXXIX. tv. (Közbesz.tv.)

a közbeszerzésekről

220/1997 (XII.5.) kormányrendelet

 a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről

343/2006. (XII.23.) kormányrendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK)

az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről

245/2006. (XII. 5.) kormányrendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

244/2006.(XII. 5.) kormányrendelet

az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

238/2005.(X. 25.) kormányrendelet

az építésfelügyeleti bírságról

158/1997. (IX. 26.) kormányrendelet

az építési műszaki ellenőri tevékenységről

135/2005.(VII. 14.) kormányrendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

103/2006.(IV. 28.) kormányrendelet

az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

104/2006.(IV. 28.) kormányrendelet

a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

7/2006.(V.24.) TNM.r.

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról

47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet

az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

a telekalakításról

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM er.

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

47/1998. (X. 15.) sz. Főv. Kgy. rendelet

a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról

Kerületi és települési helyi önkormányzati rendeletek

Helyi építési szabályzatok, helyi értékvédelmi és környezetvédelmi rendeletek, Tilalmak stb.

 

______________________________________________________________________

 

Főépítészi Iroda

 

2005. évi LIXV. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és a területrendezésről

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

297/2006.(XII. 23.) Kormányrendelet

a közigazgatási hivatalokról

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

134/2005. (VII.14.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről

9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet

az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről

48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról

21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet

a területi főépítészekről

18/1998. (VI.25.)

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről

5/2000. (II. 11.) FVM rendelet

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

40/1999. (IV.23.) FVM rendelet

a területrendezési, a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról (hatályban tartott része)

25/2006. (V. 2.) GKM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének részletes szabályairól 

 

______________________________________________________________________

 

Hatósági Főosztály

 

1957. évi IV. tv

az államigazgatási eljárás általános szabályairól

297/2006. (XII. 13.) Kormány rendelet

a közigazgatási hivatalokról

1959. évi IV. tv.

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1960. évi 11. tvr.

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról.

1990. évi XCIII. tv.

az illetékekről

335/2005. (XII.29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek  iratkezelésének általános követelményeiről

1952. évi III. tv.

a polgári perrendtartásról

1990. évi LXV. tv

a helyi önkormányzatokról

Külföldiek ingatlanszerzése

 

1994. LV. tv.

a termőföldről

7/1996. (I. 18.) Korm. r

a külföldiek ingatlanszerzéséről

Anyakönyvi ügyek

 

1973. évi 11. tvr.

a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről

1979. évi 13. tvr.

a nemzetközi magánjogról

1982. évi 17. tvr.

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

24/1986. (VI.26.) MT rend.

a szakfordításról és tolmácsolásról

1990. évi XCIII. tv.

az illetékekről

1992. évi LVI. tv.

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

6/2003 (III. 7.) BM rend.

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Állattartás

 

244/1998. (XII. 31.) Korm. rend.

állatvédelmi, állattartási szabályokról

38/1997 (II. 26.) Korm. rend.

állatvédelmi, állattartási szabályokról

1974. évi 17. tvr.

állatvédelmi, állattartási szabályokról

1998. évi XXVIII. tv.

állatvédelmi, állattartási szabályokról

Oktatási igazgatás

 

1993. évi LXXIX. tv.

a közoktatásról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

a közoktatási törvény végrehajtásáról

Lakásügyek

 

1993. évi LXXVIII. tv., 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Kisajátítás és kártalanítási ügyek

 

1976. évi 24. tvr.

a kisajátításról

1994. évi XLI. tv.

gázszolgáltatásról

1997. évi LXXVIII tv.

az épített környezet alakításáról és védelméről

Bányaszolgalom

 

1993. évi XLVIII. tv.

a bányászatról

Közlekedési igazgatás

 

1979. évi 11. tvr.

a büntetések és intézkedések végrehajtásáról

1988. évi I. tv.

a közúti közlekedésről

5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

297/2006. (XII. 13.) Kormány rendelet

a közigazgatási hivatalokról

1999. évi LXXXIV. tv.

a közúti közlekedési nyilvántartásról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekről

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet

a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról

256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás

 

1992. évi LXVI. tv.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X.26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. végrehajtásáról

168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról

Vállalkozói igazolvány

 

1990. évi V. tv.

az egyéni vállalkozásról

2000. évi LXXXIII. tv.

a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

129/2000. (VII.11.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványokról

Magyar igazolványok kiadása

 

2001. évi LXII. tv.

a szomszédos államokban élő magyarokról

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

47/2001. (XII. 29.) OM rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Szabálysértési igazgatás

 

1999. évi LXIX. törvény

A szabálysértésekről

1999. évi LXXV. törvény

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

1972. évi V. törvény

A Magyar Köztársaság ügyészségéről

1995. évi C. törvény

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

1999. évi LXIII: törvény

A közterület-felügyeletről

1993. évi CX. törvény

A honvédelemről

1978. évi IV. törvény

Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

218/1999 (XII. 26.) Korm.r.

Az egyes szabálysértésekről

11/2000 (II. 23.) BM rendelet

A szabálysértésekről szóló 1999 évi LXIX. törvény végrehajtásáról

7/2000 (III. 29.) M-BM együttes rendelet

Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

10/2000. (II. 23.) BM rendelet

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól

10/2000. (III. 24.) PM rendelet

A lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről

TEÁOR 2003 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény

A gazdasági tevékenységek egységes szabályozás rendszeréről

Hadigondozás

 

1994. évi XLC. törvény

A hadigondozásról

113/1994. (VII. 31.) Korm. r.

A hadigondozottakról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

Lakáscélú állami támogatás

 

12/2001 (I. 31.) Korm. r.

A lakáscélú állami támogatásokról

Polgári szolgálat

 

1993. évi CX. tv.

a honvédelemről

1997. évi XXI. tv.

a polgári szolgálatról

178/1993. (XII.27.) Korm. rendelet

a honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv. végrehajtásáról

Adó ügyek

1990. évi C. tv.

a helyi adókról

1991. évi LXXXII. tv.

a gépjárműadóról

1992. évi LXXIV. tv.

az általános forgalmi adóról

1994. évi LIII. tv.

a bírósági végrehajtásról

2003. évi XCIII. tv.

az adózás rendjéről

1995. évi CXVII. tv.

a személyi jövedelemadóról

1996. évi LXXXI. tv.

a társasági adóról és az osztalékadóról

1997. évi CXLI. tv.

az ingatlan-nyilvántartásról

2003. évi XCIII. tv.

az adózás rendjéről

2003. évi LXXXIX. tv.

a környezetterhelési díjról

2005. évi CXXI. tv.

a luxusadóról

13/1991 (V. 21) PM r.

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

35/2000 (X. 30) BM r.

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 Ipar-kereskedelmi ügyek

1990. évi V. tv.

az egyéni vállalkozásról

1991. évi XXXIV. tv.

a szerencsejáték szervezéséről

1991. évi XI. tv.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1995. évi LIII. tv.

a környezet védelmének általános szabályairól

1997. évi LVIII. tv.

a gazdasági reklám tevékenységről

1997. évi LXXVIII. tv.

az épített környezet alakításáról és védelméről

1999. évi XLIII. tv.

a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi LXXV. tv.

a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

2001. évi XCVI. tv.

a gazdasági reklámok és az üzlet feliratok továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről

2003. évi CXXXIII. tv.

a társasházakról

2005. évi CLXIV. tv.

a kereskedelemről

12/1983. (V. 12.) MT r.

a zaj és rezgésvédelemről

15/1989 (IX.7.) Korm. r.

az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról

35/1995. (IV. 5.) Korm. r.

a vásárokról és a piacokról

4/1997. (I. 22.) Korm. r.

az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatatásának feltételeiről

110/1997. (I. 22.) Korm. r.

a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról

80/1999. (VI. 11.) Korm. r.

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

145/1999. (X.1.) Korm. r.

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

21/2001. (XII. 14.) Korm. r.

a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

173/2003. (X.28.) Korm. r.

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

35/1999. (X. 13.) BM r.

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

31/2005. (VI.28.) BM r.

a temetkezési szolgáltatások ellátásához szükséges telephely engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

5/1997. (III. 5.) IKIM r.

az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

43/1998. (VI. 24.) IKIM r.

a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról

45/1998. (VI.24.) IKIM r.

a kereskedelmi és a fizető vendéglátó helyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről

8/2002. (III.22.) KÖM - EÜM együttes r.

a zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról

18/1995. (VI. 21.) PM-IKM r.

a II. kategóriájú játékterem üzemeltetésére alkalmas vendéglátóipari üzletekről

32/2005. (X. 21.) PM r.

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

 

______________________________________________________________________

 

Szervezési Főosztály

 

125/1993 (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról

199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet

a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről

1035/1999. (IV. 21.) Korm. határozat

az 1999. január 1. és 2002. december 31. közötti időszakra szóló középtávú terv a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezető képzésről

1136/2001. (XII. 21.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2002. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

1992. évi XXIII. törvény

a köztisztviselők jogállásáról

51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet

a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet

a közigazgatási szakvizsgáról

1993. évi LV. törvény

a magyar állampolgárságról

1999. évi LXIII. törvény

a közterület-felügyeletről

42/1999. (XI. 24.) BM rendelet

a közterület-felügyelői vizsga részletes szabályairól

 

______________________________________________________________________

 

Szociális és Gyámhivatal

Gyermek és Ifjúságvédelem

 

1957. évi IV. törvény

Az államigazgatási eljárás szabályairól

1952. évi IV. törvény

A házasságról, a családról és a gyámságról

1997. évi. XXXI. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet

A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

1978. évi IV. törvény

A Büntető Törvénykönyvről

1979. évi 5. sz. törvényerejű rendelet

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény végrehajtásáról

1959. évi IV. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

1952. évi III. törvény

A polgári perrendtartásról

1993. évi III. törvény

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

1998. évi LXXXIV. törvény

A családok támogatásáról

259/2002. /XII. 18./ Korm. r.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

235/1997. /XII.17./ Korm.r.

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

15/1998. /IV. 30./ NM r.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

Szociális Igazgatás

 

1993. évi III. törvény

A szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról

1997. évi XXXI. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1952. évi IV. törvény

A házasságról, családról és a gyámságról

1959. évi IV. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

1952. évi III. törvény

A polgári perrendtartásról

1998. évi LXXXIV. törvény

A családok támogatásáról

1994. évi XLC. törvény

A hadigondozásról

1993. évi XC. törvény

A honvédelemről

164/1995. (XII. 27.) Korm. r.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

28/1993. (II. 17.) Korm. r.

A közgyógyellátási igazolványról

141/200. (VI. 9.) Korm. r.

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások működésének engedélyezéséről
1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 

______________________________________________________________________

 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

 

1949. évi XX. törvény

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról

1993. évi LXXVII. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

1987. évi XI. törvény

a jogalkotásról

1997. évi CXXXV. törvény

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

2004. évi CVII. törvény

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

1996. évi XXI. törvény

a területfejlesztésről és területrendezésről

258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet

 

 

a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól

51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet

a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről

1994. évi LXIV. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

1992. évi XXXVIII. törvény

az államháztartásról és a kapcsolódó végrehajtási rendelet

2003. évi XCII. törvény

az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

2003. évi CXXIX. törvény

a közbeszerzésekről

1992. évi XXIII. törvény

a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról és a kapcsolódó ágazati miniszteri végrehajtási rendeletek

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1997. évi CLVII. törvény

a társasházról

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közigazgatási hivatalokról

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

 

______________________________________________________________________

 

Lap tetejére

 


Letöltési segédlet           Technikai ajánlás           Moderálás           Impresszum           Adatvédelem           Webmester